Затверджено
на загальношкільних
батьківських зборах
«30» серпня 2013 року
протокол № 1

ПОЛОЖЕННЯ
про батьківські комітети
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 140
Харківської міської ради Харківської області

1. Загальні положення

1.1. Цеположеннярозробленевідповіднодо наказу Міністерства освіти та науки від 02.06.2004№ 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітньогонавчального закладу»
1.2. Положення про батьківські комітети (далі - комітети) Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №140 Харківської міської ради Харківської області визначає їхфункції у державно-громадській системі управління загальноосвітнімнавчальним закладом (далі - заклад).
1.3. Комітети є добровільними громадськимиформуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодореалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання узагальноосвітньому навчальному закладі.
1.4. У своїй діяльності комітети керуються КонституцієюУкраїни, Законами України "Про освіту","Про загальну середню освіту", "Про об'єднаннягромадян", «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Конвенцією ООН "Про права дитини", "Положенням про загальноосвітній навчальний заклад", статутом Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №140 Харківської міської ради Харківської області, цим положенням та іншими нормативно-правовимиактами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.
1.5. Рішення про заснування батьківських комітетів класів(класу) або закладу приймаються на загальних зборах батьківвідповідних класів (класу) або закладу.
1.6. Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів єобов'язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення прозаснування керівництво навчального закладу.
1.7. Припинення діяльності батьківських комітетів може бутипроведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересівсвоїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, увідповідних державних, судових органах, а також надання допомогипедагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньоїосвіти.
2.2. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяннястворенню умов для:

  • формування та розвитку особистості учня та його громадянськоїпозиції, становленню учнівського самоврядування;
  • виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, якіпроживають в Україні;
  • формування загальнолюдської культури і моралі, культуриміжетнічних відносин;
  • захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;
  • здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;
  • запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час ібезпритульності;
  • всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальнимзакладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховноговпливу на дітей;
  • залучення батьківської громадськості до професійноїорієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;
  • організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних іправових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності занавчання і виховання дітей;
  • вирішення питань розвитку матеріально-технічної базинавчального закладу та його благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:

- законність,
- гласність,
- колегіальність,
- толерантність,
- виборність,
- організаційна самостійність в межах повноважень, визначенихцим положенням та законодавством;
- підзвітність і відповідальність перед загальними зборамибатьків закладу, класів (класу).

3. Організація діяльності комітетів

3.1. Комітет класу (класів) формується з батьків або осіб,які їх замінюють, одного класу чи декількох класів, і діє від їхімені.

Комітет класу (класів), голова та заступник голови обираютьсяна зборах батьків класу (класів) на початку навчального року.

Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаютьсязборами батьків класу (класів).

3.2. Збори батьків класу (класів) проводяться за рішеннямкомітету класу (класів) не рідше двох разів на семестр.

3.3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіхкомітетів класів, а з інших батьків за рекомендацією комітетівкласів або ради закладу.

3.4. Кількісний та якісний склад комітету закладу, термінйого повноважень визначаються радою цього закладу.

3.5. Комітет закладу у разі необхідності може скликати зборибатьків закладу. Правомочний склад зборів становить не менше якдві третини від загальної кількості дітей у закладі. Рішенняприймаються простою більшістю голосів.У разі неможливості проведення загальних зборів батьківзакладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами,можуть виноситься на обговорення зборів батьків класів, якихстосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається зарахуванням рішень зборів батьків класів на засадах простоїбільшості голосів згідно з протоколами засідань батьківськихкомітетів класів.

3.6. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відомабатьків, керівництва закладу, а, за необхідності, відповідногооргану управління освітою у 10-денний термін.

3.7. Комітети можуть створювати постійні або тимчасовікомісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їхроботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами

3.8. У випадку, коли член комітету достроково складає своїповноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківськихзборах.

3.9. Представники комітету закладу можуть входити до районного батьківського комітету.

3.10. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботизакладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, класногокерівника, органів учнівського самоврядування, громадськості. Планроботи має вільну форму і затверджується головою відповідногокомітету.Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовимиплану роботи комітету.

3.11. При недосягненні згоди між директором школи і більшістючленів комітету закладу питання вирішуються районним, районним умістах органом управління освітою або радою закладу; між класнимкерівником і комітетом класу - керівництвом або радою Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №140 Харківської міської ради Харківської області.

3.12. Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьківодин раз на рік - в день виборів нового складу комітетів.

3.13. Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, щозберігаються у голови комітету, і передаються за актом новомускладу відповідних комітетів.Керівництво і класні керівники закладу не несутьвідповідальності за стан оформлення протоколів.

4. Права та обов'язки комітетів

4.1. Комітети мають право:

брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, якіперебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої владита місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ,громадськими організаціями, підприємствами, навчальними танауковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодонадання фінансової та матеріально-технічної допомогизагальноосвітньому навчальному закладу, захисту здоров'я і життяучнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу тахарчування учнів, благоустрою та з питань забезпеченнясанітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

вносити на розгляд керівництва навчального закладу пропозиції щодо змін типу навчальногозакладу, його статусу, вдосконалення умов організаціїнавчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань,які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу вмісячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

звертатися до директора, класного керівника, педагогічної та ради Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №140 Харківської міської ради Харківської області щодороз'яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та зокремих питань, що турбують батьків;

порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеженнябатьківських прав;

за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів інадавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

скликати позачергові батьківські збори (конференції);
створювати благодійні фонди відповідно до чинногозаконодавства;

контролювати надходження і розподіл грошей,брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цихфондів;

надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням,стимулювання діяльності педагогічних працівників ірезультативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів,змагань тощо), батьків;

сприяти покращенню харчування учнів;

сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних таматеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;

брати участь у прийнятті рішень стосовно організаціїоздоровлення учнів (вихованців);
контролювати раціональне використання фондів загальногообов'язкового навчання;
сприяти організації інноваційної та експериментальноїдіяльності загальноосвітнього навчального закладу;

звертатися до відповідних органів управління освітою, органівгромадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням івихованням дітей;
бути відзначеними грамотами та іншими формами морального таматеріального заохочення.

4.2. З метою більш ефективного захисту прав та інтересівдітей батьки можуть об'єднуватися в асоціації та інші добровільніоб'єднання.

4.3. Комітети зобов'язані:

виконувати плани роботи, затверджені головою відповідногокомітету;
вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаютьсяв справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;

надавати інформацію про свою діяльність за проханнямдиректора закладу або відповідного органа управління освітою;

залучати батьків до організації позакласної та позашкільноїроботи;
організовувати чергування батьків під час культурно-масовихзаходів у навчальному закладі з метою збереження життя і здоров'яучнів;
у разі потреби звітувати перед загальними зборами(конференціями).
4.4. Голова комітету закладу є членом ради закладу. Він можебрати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під часрозгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правомдорадчого голосу.

4.5. Голова комітету закладу має право знайомитися зорганізацією, проведенням і результатами державної підсумковоїатестації учнів.

4.6. Голова (представник) комітету може бути членоматестаційної комісії для проведення атестації педагогічнихпрацівників закладу.

5. Про надання (залучення, оприбуткування) батьками матеріальної допомоги

5.1. Благодійні внески від батьків (батьківських комітетів) в Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №140 Харківської міської ради Харківської області надаються виключно на добровільних засадах з обов’язковим документальним оформленням, а саме:

заява від батьківських комітетів (комітету) на ім’я керівника закладу освіти з проханням прийняти певні матеріальні цінності як благодійну допомогу,

представники батьківських комітетів повинні підписати акт на оприбуткування матеріальних цінностей, затверджений керівником закладу і підписаний постійно діючою комісією, матеріально відповідальною особою

5.2. Відповідно до Листа Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 року № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських коштів» навчальний заклад надає інформацію про надходження та використання благодійної допомоги розміщується на офіційному сайті закладуhttp://school140.edu.kh.ua/

Кiлькiсть переглядiв: 83