/Files/images/shkola/Концепція.jpg


Концепція розвитку спрямована на реалізацію Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції національного виховання, освітнього напрямку Державної програми „Освіта. Україна ХХІ століття” і розроблена на основі Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад. Концепція враховує потреби сучасного українського суспільства, умови його інтеграції в європейське і світове співтовариство, соціальне замовлення в період оновлення. У зв’язку з цим в її основу покладено наступні ідеї: гуманізація освіти, врахування традицій української педагогіки, соціалізація, нероздільність навчання і виховання, формування цілісної і розвиненої особистості, виховання життєтворчості. Концепція спрямована на формування у дитини цілісної картини світу, духовності, культури особистості і розвиток креативного мислення. Вона охоплює всі сфери шкільного життя, весь навчально – виховний процес, де в центрі уваги стоїть особистість учня з її інтелектуальним, фізичним та творчим потенціалом. нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, , формуванню цілісної та розвиненої особистості.
У Концепції визначено методологічні й концептуальні основи розробки базового змісту освіти, що забезпечать його безперервність й наступність при виборі учнями подальшого навчання; розкриваються основні поняття, що визначають характер діяльності навчально-виховного комплексу, розроблені послідовні педагогічні завдання щодо формування відповідних якостей особистості.
Концепцію ХЗОШ № 140 складено з урахуванням сучасних завдань перебудови змісту освіти й виховання в державі і спрямовано на формування інтелектуального і культурного потенціалу, забезпечення умов для самовдосконалення особистості і її творчих здібностей.

Три головні компоненти, які є основою діяльності педагогічного колективу:

1. Виховання серця – духовний, або чуттєвий аспект.
2. Моральне й етичне виховання – етичні стосунки, засновані на взаємостосунках у сім’ї
3. Накопичення знань – сплав розуму та волі, спрямований на удосконалення людської діяльності.

Основа діяльності :

· розвиток особистості учня;
· використання сучасних освітніх технологій навчання та виховання;
· навчити дитину мислити (розвивати інтелект)
· формувати моральні відносини
· спонукати до зміцнення здоров’я

Мета концепції:

· визначення напрямків діяльності та цільових орієнтирів;
· спрямування спільної роботи колективу школи;
· проектування процесу оновлення діяльності школи.

Місія школи:

· створення організаційних, науково – методичних , інформаційних, ресурсних умов, які сприяють всебічному розвитку особистості, задоволенню інтелектуальних, творчих, емоційних та соціальних потреб; забезпеченню науково-практичної підготовки талановитої молоді, виховання дитини як громадянина країни, національно свідомої.

Головні завдання школи:

· задоволення потреб у здобутті загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;
· різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі вивчення і врахування її особистісних здібностей, інтересів, потреб;
· виховання морально, психічно і фізично здорового покоління;
· формування соціальної і громадянської позиції, високого рівня правової, екологічної, духовної, моральної культури;
· розвиток творчих здібностей учнів, здатності до самостійного отримання та застосування знань і навичок;
· підтримка обдарованих дітей та молоді;
· створення умов для професійного самовизначення.

Основні напрями розвитку школи:

· психологізація навчально-виховного процесу;
· особистісно-орієнтований підхід;
· оновлення навчально-виховного процесу на основі інноваційних освітніх технологій;
· інформатизація та комп'ютеризація навчально-виховного процесу;
· переорієнтація навчально-виховного процесу на принципах співробітництва і співтворчості учні і учителя;
· впровадження технологій проектування управління.

Основні принципи діяльності школи:

Перший принцип принцип єдності і диференційованості у змісті освіти, який містить у собі такі основні рівні:
· рівень загальнолюдських цінностей, що відповідають освітнім стандартам і нормам світової культури;
· рівень державний – ядро змісту освіти, єдине для всіх шкіл України;
· рівень національно-соціальній, що враховує особливості, властиві національному і соціальному розвитку України;
· рівень регіональній, що відповідає культурним, соціально-політичним, економічним особливостям північно-східної України;
· рівень місцевий, що відбирає в зміст освіти особливості м. Харкова;
· рівень загально шкільний його спрямованості, профілю, спеціалізації, типу, традицій, що передбачає насичення освіти економічним змістом;
· рівень індивідуальний, що враховує можливості і бажання учня і вчителя.

Другий принцип – принцип гуманізації змісту освіти.

Спираючись на прогресивні ідеї діалектики, уявлення про гуманістичну спрямованість діяльності людини, освіта доповнюється і розширюється філософією про сенс життя і призначення людини, про поняття духовності, про загальнолюдські цінності.

Третій принцип принцип розвиваючого характеру навчання.

Він передбачає саморозвиток особистості і вимагає пріоритетності в процесі навчання мотиваційних аспектів освіти.

Четвертий принцип педагогічної підтримки, співробітництва та співтворчості між учителем і учнем.

Ставлення до дитини як до суб’єкта власного саморозвитку, направлення на самоствердження його індивідуальності.

П’ятий принципіндивідуалізація та диференціація навчання.

Цей принцип реалізується у творчому розвитку кожного учня з урахуванням різниці в інтелектуальній, емоційно-вольовій та дієво-практичній сферах.
Цей принцип вимагає організації профільного навчання, застосування нових навчальних програм і підручників, навчання дитини за особистим планом тощо.
Шостий принцип – принцип оптимізації навчально-виховного процесу – передбачає досягнення кожним учнем найвищого рівня знань, умінь, навичок і розвитку творчих здібностей.
Сьомий принцип –- це принцип відкритості і динамічності освіти, що передбачає її постійний розвиток і саморегуляцію.

Структура школи

Харківській загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 140 складається із модульних структур. Кожний модуль визначається терміном навчання, відповідною організацією навчально-виховного процесу.
Школа має початкову, основну і старшу школу.
Обов’язковість повної загальної середньої освіти, збільшення терміну навчання потребують уточнення функцій і пріоритетних завдань кожного ступеня закладу і водночас забезпечення його цілісності.

Школа I ступеня (початкова) – перший структурний підрозділ навчального закладу, є чотирирічною (1-4 класи). До неї вступають діти, яким до 1 вересня виповнилося не менш як 6 років і які за результатами медичного й психологічного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання, а також діти семирічного віку, які з об’єктивних причин не почали навчання в школі.

Школа I ступеня, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток.

Пріоритетами в початкових класах є виховні, загальнонавчальні і розвивальні функції.

У молодших школярів формується розгорнута навчальна діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодіння організаційними, логікомовленнєвими, пізнавальними і контрольнооцінювальними уміннями і навичками, набуття особистого досвіду культури поведінки в соціальному і природному оточенні, співпраці в різних видах діяльності.

Освітніми результатами цього ступеня навчального закладу є повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні уміння й навички, узагальнені знання про рідний край, реальний світ у його зв’язках і залежностях, національна самосвідомість та екологічна культура. У молодших школярів достатньо розвинені мислення, уява, пам’ять, сенсорні уміння, здатність до творчого самовираження, особистісно цілісного ставлення до праці, мистецтва, здоров’я, уміння виконувати нескладні творчі завдання.

Основна школа (5-9 класи)

Цей ступінь дає базову загальну середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує у них готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти і профілю навчання. Основна школа в своєму складі містить класи з допрофільним вивченням окремих предметів відповідно до профілю (філологічний, фізико-математичний). На цьому етапі завершується формування цілісної культури світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності, вміння одержувати з різних джерел інформацію, переробляти і застосовувати знання.

Завершуючи школу II ступеню, учні мають добре володіти українською мовою, на практичному рівні однією іноземною мовою та російською мовою. Учні мають сформовані загальнонавчальні уміння і навички, володіють навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання.

Старша школа 10-11 клас

Старша школа функціонує як профільна, з поглибленим вивченням предметів філологічного та фізико-математичного профілів, та передбачає обов’язкове засвоєння рівня загальної середньої освіти, стійке зацікавлення обраним профілем навчання, ерудицію та кругозір відповідно до вікових особливостей. Профільність навчання визначається з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей і матеріальної бази школи, перспектив здобуття подальшої освіти випускниками школи.

Кiлькiсть переглядiв: 1249